بستنی اطمینان

کارخانه بستنی اطمینان و پشمک حاج عبدالله